Tegladza, I., & Kordorwu , V. (2022). Molecular Dynamics Prediction of the Solubility of Paracetamol in Polyethylene Glycol- Polylactide Copolymer Formulations. Journal of Chemistry Studies, 1(2), 09–16. https://doi.org/10.32996/jcs.2022.1.2.2