(1)
Tegladza, I.; Kordorwu , V. Molecular Dynamics Prediction of the Solubility of Paracetamol in Polyethylene Glycol- Polylactide Copolymer Formulations. jcs 2022, 1, 09-16.