[1]
Tegladza, I. and Kordorwu , V. 2022. Molecular Dynamics Prediction of the Solubility of Paracetamol in Polyethylene Glycol- Polylactide Copolymer Formulations. Journal of Chemistry Studies. 1, 2 (Jul. 2022), 09–16. DOI:https://doi.org/10.32996/jcs.2022.1.2.2.